info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. Barbara Lamain (Wisseling ambtsdragers)

In deze dienst worden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd in hun ambt. Anne zal worden bevestigd in het ambt van diaken. Theo zal worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Ouderling Marcel Bremer heeft inmiddels een termijn gediend als ouderling en is bereid om nog een termijn in te gaan. Hij zal worden herbevestigd. Verder zal kerkrentmeester Caspar de belofte van geheimhouding afleggen. We zijn God dankbaar dat Hij mensen roept en toerust om op deze manier dienstbaar te zijn en hun talenten in te zetten in Zijn Koninkrijk en we zijn verheugd dat deze mensen tegen deze roepstem ja zeggen om ons als gemeente te dienen!  

We nemen ook afscheid van Hanneke als diaken en van Liesbeth als pastoraal bezoekmedewerker. We zijn erg dankbaar voor al het werk dat zij beiden al die jaren hebben gedaan. Met trouw, enthousiasme en toewijding. We danken hen. En we danken God.

We lezen in deze dienst hetzelfde gedeelte dat ook centraal staat bij in het Paasproject van de Kindernevendienst: Lukas 18:18-24.

Collecte Diaconie

Voorjaarzendingsweek; De kerk bloeit op in Cuba

Kerk zijn in woord en daad. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingscollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Datum

10 maart 2019

Tijd

10:00 - 11:15

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie