De Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan de gemeente een gift doet, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de gemeente vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Als protestantse gemeente en ook als diaconie binnen onze gemeente zijn we om die reden verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en over jaarverslag. Hieronder vindt u een opsomming van de gegevens.

1. Naam
Protestantse Gemeente te 't Woudt - Den Hoorn

2. RSIN-nummer
Kerk: 002549815
Diaconie: 824136421

3. Contactgegevens
Woudseweg 26, 2635 CC te DEN HOORN ZH
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

4. Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad veertien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit vier leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

5. Ons beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2015-2018 van onze kerk.

6. Het beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de koster en organist is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. De doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


9. Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters

Begroting
2015
Rekening
2015
Rekening
2014
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 26.700 32.939 23.869
Bijdragen gemeenteleden 118.600 120.969 119.521
Subsidies en overige bijdragen van derden 3.600 4.387 6.066
Totaal baten 148.900
158.295
149.456

Lasten
Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 83.500 79.856 79.867
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8.300 7.377 - 6.469
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk 7.200 8.421 7.039
Kerkelijke gebouwen 45.799 60.153 54.076
Salarissen (koster, organist e.d.) 15.850 16.408 14.623
Beheer en administratie, bankkosten en rente 7.050 6.963 6.679
Overige eigendommen en inventarissen - - -
Totaal lasten 167.699 164.424 168.753

Resultaat (baten - lasten) 18.799 - 6.129 - 19.297 -

De uitgebreide jaarrekening en begroting kunt u als belanghebbende opvragen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .


10. Financiële verantwoording College van Diakenen

Begroting
2015
Rekening
2015
Rekening
2014
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 271 252 285
Bijdragen gemeenteleden 12.600 12.761 12.115
Totaal baten 12.871 13.013 12.400

Lasten
Diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 10.800 10.461 11.046
Diaconaal pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) - - -
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 950 1.151 914
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 855 530 705
Overige diaconale eigendommen en inventarissen - - -
Salarissen (koster, organist e.d.) - - -
Beheer en administratie, bankkosten en rente 734 237 351
Totaal lasten 13.339 12.379 13.016

Resultaat (baten - lasten) 468 - 634 616 -

De complete jaarrekening en begroting kunt u als belanghebbende opvragen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .