info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Erediensten

De Protestantse Gemeente ’t Woudt – Den Hoorn heeft de beschikking over twee kerkgebouwen: de kerk van ’t Woudt en het kerkelijk centrum De Rijstuin in Den Hoorn. De morgendiensten in de kerk van ’t Woudt beginnen om 10.00 uur en de avonddiensten in De Rijstuin om 19.00 uur. In bijzondere gevallen wordt hier weleens van afgeweken. Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas en kindernevendienst. De diensten worden uitgezonden via de kerktelefoon en internet. Op de eerste zondag van de maand wordt na de avonddienst in De Rijstuin met elkaar koffie gedronken. ’s Zomers wordt er bij mooi weer na de morgendienst in de kerk van ’t Woudt buiten koffie gedronken.

DOOPDIENSTEN

De Heilige Doop wordt in onze gemeente bediend naargelang er dopelingen zijn. Doopdiensten vinden ’s ochtends om 10.00 uur in de Woudtse kerk plaats. Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met de predikant. Zij die als kind nog niet gedoopt zijn, kunnen gedoopt worden na het afleggen van Openbare Belijdenis van het geloof. Bij volwassen doop wordt er namelijk gedoopt op belijdenis: de volwassene belijdt eerst dat hij/zij gelooft en wordt vervolgens gedoopt.

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Op vier zondagen per jaar wordt in de ochtend- en avonddienst het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend, evenals in de dienst die gehouden wordt op Witte Donderdag en in de Paaswake op Stille Zaterdag. Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden en volwassen doopleden, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren.
In april 2012 heeft de kerkenraad het besluit genomen dat ook kinderen vanaf 10 jaar, die gedoopt zijn, kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, onder verantwoordelijkheid van de ouders. Tijdens de Maandagmiddagbijbelclub en in de verschillende catechesegroepen wordt aandacht besteed aan onderwijzing over het Heilig Avondmaal. Jongeren leren wat het Heilig Avondmaal betekent en wat hierover in de Bijbel geschreven staat. Dit biedt hen een goede voorbereiding op eventuele deelname aan de viering van het Heilig Avondmaal.

Voor degenen die aan huis gebonden zijn en die daardoor de kerkdiensten niet kunnen bezoeken is er gelegenheid tot het vieren van het Heilig Avondmaal thuis. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht contact op te nemen met de predikant zodat een afspraak kan worden gemaakt. Ook als u graag eens een gesprek met de predikant of een andere ambtsdrager wilt met het oog op het Avondmaal kunt u te allen tijde contact opnemen.

GEZINSDIENSTEN

Op kerkelijke hoogtijdagen, op de startzondag en op enkele ‘gewone’ zondagen heeft de ochtenddienst het karakter van een gezinsdienst. Er is dan alleen kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 4. De andere kinderen kunnen gedurende de hele dienst in de kerk blijven.

JEUGDDIENSTEN

De jeugddienstcommissie organiseert enkele keren per jaar een jeugddienst. Globaal geldt dat een jeugddienst ’s ochtends is gericht op jongere kinderen tot 12 jaar, en een jeugddienst ’s avonds op tieners.

ZANGDIENSTEN

Enkele keren per jaar verleent het Woudtse Kerkkoor medewerking aan de kerkdienst. Ook worden er zangdiensten georganiseerd met andere koren. Soms kunt u vooraf keuzeliederen opgeven. Er is een gelegenheidscantorij die in de regel twee keer per jaar meewerkt aan een kerkdienst.

HUWELIJKSINZEGENINGEN

Gemeenteleden die hun huwelijk graag bevestigd willen zien in de Woudtse kerk dienen zelf contact op te nemen met de predikant. Voor het huren van de kerk dient men contact op te nemen met de koster.

DIENSTEN TER GEDACHTENIS EN BEMOEDIGING

Rond sterfgevallen leeft de kerk graag met u mee. U wordt dringend verzocht zo spoedig mogelijk na een overlijden contact op te nemen met de predikant. Dit is onder andere nodig om in overleg een datum en tijdstip vast te stellen voor de dienst. Tevens is het raadzaam contact op te nemen met de koster wanneer de begrafenis op de begraafplaats van de Woudtse kerk zal plaatsvinden.

OECUMENISCHE DIENSTEN

Oecumenische diensten worden door de oecumenische stuurgroep voorbereid. Het gaat in ieder geval om:

  • de dienst in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid (eind januari)
  • de oecumenische bezinningsviering (in de Adventstijd en de Stille Week)
  • de dienst in het kader van de Vredesweek (half of eind september)

WESTERHONKDIENSTEN

Vier keer per jaar organiseert de diaconie in samenwerking met Het Westerhonk een kerkdienst in de Westerkerk. Dat is op zondagen om 14.30 uur. Hierbij gaat onze eigen predikant voor.

ZENDINGSDIENSTEN

Er wordt tweemaal per jaar een zendingsdienst georganiseerd.

BIJZONDERE AVONDDIENSTEN

Met regelmaat wordt er een bijzondere avonddienst georganiseerd, bijvoorbeeld een themadienst of avondgebedsdienst.