info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

In de dienst op 11 oktober hebben we afscheid genomen van twee ambtsdragers: Stefan Jansen en Wilma Bouwer. We zijn hen dankbaar voor hun jarenlange onvermoeibare inzet voor onze gemeente, het vele werk dat zij hebben verzet en voor alle liefde en toewijding die zij hebben getoond. We hebben Martin Mul bevestigd in het ambt van pastoraal ouderling. We zijn blij dat hij zijn verkiezing heeft aanvaard en tot de kerkenraad is toegetreden!

We lazen samen uit brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4:1-16. Paulus roept de mensen om de weg te gaan die past bij je roeping. Hoe ziet dat er uit? ‘Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: …’ (vers 3-4).

Je zou kunnen zeggen: dat is een profielplaatje van gemeenteleden… bescheiden, zachtmoedig, geduldig, elkaar verdragen uit liefde.

Bescheidenheid of nederigheid werd in de wereld van Efeze niet hoog aangeslagen. In de Bijbel is dat anders. Bescheidenheid is het tegenbeeld van hoogmoedig zijn. God keert de dingen om. ‘Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd.’ (Mat. 23:12). Nederigheid betekent niet jezelf de put in praten. Het heeft te maken met het besef dat we allemaal afhankelijk zijn van Gods genade.

Zachtmoedigheid heeft te maken met vriendelijkheid, zorgzaamheid en de bereidheid om af te zien van je eigen rechten omdat je zoekt naar het gemeenschappelijke goed. En je niet druk maakt om je eigen reputatie of winst. Het is een van de vruchten van de Geest.

Geduld is dat ook. Het heeft te maken met verdraagzaamheid. Het staat in context van relaties – het is onmisbaar in het leven met elkaar: dus het verdragen van de tekortkomingen van een ander, in het besef dat God ook zoveel van ons verdraagt.

Elkaar verdragen in liefde, betekent: de ander accepteren zoals hij is, inclusief de zwakte van de ander, net zoals hij ook jouw zwakte verdraagt. Elkaar ruimte geven.

Bescheiden, zachtmoedig, geduldig, elkaar verdragen uit liefde. Een profielplaatje van gemeenteleden… en ook een profielplaatje van ambtsdragers. Dat is nogal wat. Aan de ene kant inspirerend, mooi, daar gaan we voor! Aan de andere kant, als je dit leest, kan de moed je ook in de schoenen zakken, want wie ben ik..Wie ben ik dat ik van mezelf durf te zeggen dat ik dat ben, dat ik dat laat zien…

Bescheiden, zachtmoedig en geduldig zijn… ik weet niet wie van ons dat lukt… Er is er 1 die het wel lukte… die toen Hij geslagen werd niet terugsloeg.

‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield Zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij Zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat…’ (Fil. 2:5-9). Jezus is zachtmoedig en nederig van hart (Mat. 11:29). En Hij is geduldig met ons. ‘Omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat’ (2 Petrus 3:9). Laten we Hem volgen.