Soorten diensten

Het hart van onze gemeente klopt in de zondagse kerkdiensten. De Protestantse Gemeente ’t Woudt – Den Hoorn beschikt over twee kerkgebouwen: de kerk van ’t Woudt en De Rijstuin in Den Hoorn. De diensten in de kerk van ’t Woudt beginnen om 10.00 uur en die in De Rijstuin om 19.00 uur. In de maanden juli en augustus zijn er geen avonddiensten.

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas en kindernevendienst. Het is mogelijk om thuis mee te kijken of luisteren met deze diensten. Op de eerste zondag van de maand drinken we na de avonddienst in De Rijstuin met elkaar koffie. ’s Zomers wordt er bij mooi weer na de morgendienst in de Woudtse kerk buiten koffie gedronken.


Dopen

De Heilige Doop wordt in onze gemeente bediend naargelang er dopelingen zijn. Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met de predikant. Zij die als kind nog niet gedoopt zijn, worden ook van harte uitgenodigd om zich te laten dopen. Zij kunnen gedoopt worden na het afleggen van Openbare Belijdenis van het geloof. Bij volwassen doop wordt er namelijk gedoopt op belijdenis: de volwassene belijdt eerst dat hij/zij gelooft en wordt vervolgens gedoopt.


Heilig avondmaal

Op vier zondagen per jaar wordt in de ochtend- en avonddienst het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend, evenals in de dienst die gehouden wordt op Witte Donderdag en in de Paaswake op Stille Zaterdag. Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden en volwassen doopleden, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren.
Ook kinderen vanaf 10 jaar, die gedoopt zijn, kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, onder verantwoordelijkheid van de ouders. Tijdens de Maandagmiddagbijbelclub en in de verschillende catechesegroepen wordt aandacht besteed aan onderwijzing over het Heilig Avondmaal. Jongeren leren wat het Heilig Avondmaal betekent en wat hierover in de Bijbel geschreven staat. Dit biedt hen een goede voorbereiding op eventuele deelname aan de viering van het Heilig Avondmaal.

Voor degenen die aan huis gebonden zijn en daardoor de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, is er gelegenheid tot het vieren van het Heilig Avondmaal thuis. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht contact op te nemen met de predikant zodat een afspraak kan worden gemaakt. Ook als u graag eens een gesprek met de predikant of een andere ambtsdrager wilt met het oog op het Avondmaal kunt u te allen tijde contact opnemen.


Gezinsdienst

Met Kerst, Pasen en Pinksteren, op de startzondag en op enkele ‘gewone’ zondagen heeft de ochtenddienst het karakter van een gezinsdienst. Er is dan alleen kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 4. De andere kinderen kunnen de hele dienst in de kerk blijven.


Jeugddienst

Enkele keren per jaar is er een jeugddienst, waarbij jongeren uit de gemeente zoveel mogelijk betrokken worden bij de voorbereiding en tijdens de dienst.


Zangdienst

Enkele keren per jaar verleent het Woudtse Kerkkoor medewerking aan de kerkdienst. Ook worden er zangdiensten georganiseerd met andere koren. Soms kunt u vooraf keuzeliederen opgeven. Er is een gelegenheidskoor dat een aantal keer per jaar zingt in een kerkdienst.


Huwelijksinzegening

Gemeenteleden die hun huwelijk graag bevestigd willen zien in de Woudtse kerk dienen zelf contact op te nemen met de predikant. Voor het huren van de kerk dient men contact op te nemen met de koster.


Diensten ter nagedachtenis en bemoediging

Rond sterfgevallen leeft de kerk graag met u mee. U wordt dringend verzocht zo spoedig mogelijk na een overlijden contact op te nemen met de predikant. Dit is onder andere nodig om in overleg een datum en tijdstip vast te stellen voor de dienst. Tevens is het raadzaam contact op te nemen met de koster wanneer de begrafenis op de begraafplaats van de Woudtse kerk zal plaatsvinden.


Oecumenische diensten

Oecumenische diensten worden door de oecumenische stuurgroep voorbereid. Het gaat in ieder geval om:

  • de dienst in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid (eind januari)
  • de oecumenische bezinningsviering (in de Adventstijd en de Stille Week)
  • de dienst in het kader van de Vredesweek (half of eind september)

Zendingsdienst

Eenmaal per jaar wordt er een zendingsdienst georganiseerd.


Bijzondere avonddienst

Met regelmaat wordt er een bijzondere avonddienst georganiseerd, bijvoorbeeld een themadienst, zangdienst of interactieve dienst.