info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Gedachtenisdienst

Het is in onze gemeente een goede gewoonte om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de personen te gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood zijn ontvallen. Dit jaar gebeurt dat in de morgendienst van zondag 20 november. Wij gedenken allen die tot onze gemeente hebben behoord of zich met onze gemeente verbonden voelden. Tevens gedenken wij personen van wie gemeenteleden het op prijs stellen dat hun namen worden genoemd.

Tijdens de dienst worden de namen van onze overleden dierbaren genoemd. Na het noemen van iedere naam wordt aan de Paaskaars – het symbool van de aanwezigheid van de verrezen Christus- een kleine kaars aangestoken. Voor degene die eerder zijn overleden zal een algemene kaars worden aangestoken. Het licht van deze kaarsen mogen we zien als een symbool van het Licht van de verrezen Christus en de Opstanding die wij verwachten. De kerkenraad geeft aan gemeenteleden die het op prijs stellen gelegenheid namen te noemen van overleden familie, vrienden of verbondenen om deze personen in de dienst van gedachtenis der gestorvenen te gedenken. Men kan dit verzoek indienen, onder vermelding van de volledige naam van de overledene, datum van geboorte en overlijden, correspondentieadres en de naam van het familielid of vriend(in), die de kaars zal aansteken. Indien gewenst kan ook alleen de naam van de gestorvene in de dienst worden genoemd, zonder dat er een kaars wordt aangestoken.

U kunt uw verzoek vóór 13 november sturen naar dominee Barbara Lamain, predikant@woudtsekerk.nl.