info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

ANBI

De Protestantse Gemeente ’t Woudt – Den Hoorn is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan de gemeente een gift doet, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de gemeente vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Als protestantse gemeente en ook als diaconie binnen onze gemeente zijn we om die reden verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en over jaarverslag. Hieronder vindt u een opsomming van de gegevens.

1. Naam
Protestantse Gemeente te ’t Woudt – Den Hoorn

2. RSIN-nummer
Kerk: 002549815
Diaconie: 824136421

3. Contactgegevens
Woudseweg 26, 2635 CC te DEN HOORN ZH
info@woudtsekerk.nl

4. Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad veertien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit vier leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

5. Ons beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2015-2018 van onze kerk. Dit beleidsplan geldt ook voor 2019. Een herziene versie wordt verwacht in 2020.

6. Het beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de koster en organist is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. De doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

9. Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters

Begroting
2019
Begroting
2018
Rekening
2018
Rekening
2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 29.700 30.700 50.485 30.901
Bijdragen gemeenteleden 130.500 128.250 136.127 134.191
Subsidies en overige bijdragen van derden 3.637 3.637 3.637 3.637
Totaal baten 163.837   162.587   190.249 168.729
Lasten
Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 78.200 68.000 62.220 40.319
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7.750 8.000 10.801 19.276
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk 6.650 7.000 7.384 6.567
Kerkelijke gebouwen 41.565 43.150 24.752 63.104
Salarissen (koster, organist e.d.) 17.240 17.300 17.335 17.611
Beheer en administratie, bankkosten en rente 5.300 7.450 7.671 5.184
Overige eigendommen en inventarissen 450 13.582
Totaal lasten 157.155 150.900 143.746 152.061
Resultaat (baten – lasten) 6.682 11.687 46.504 16.688
De uitgebreide jaarrekening en begroting kunt u als belanghebbende opvragen door een e-mail te sturen naar cvk@woudtsekerk.nl.

10. Financiële verantwoording College van Diakenen

Begroting
2019
Begroting
2018
Rekening
2018
Rekening
2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 156 191 65 155
Bijdragen gemeenteleden 10.050 11.200 11.043 9.713
Totaal baten 10.206 11.391 11.109 9.867
Lasten
Diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 9.150 10.925 9.126 9.230
Diaconaal pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 550 54 78
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 690 550 682 681
Overige diaconale eigendommen en inventarissen
Salarissen (koster, organist e.d.)
Beheer en administratie, bankkosten en rente 260 270 773 257
Totaal lasten 10.650 11.745 10.634 10.246
Resultaat (baten – lasten) 444 354 474 378
De complete jaarrekening en begroting kunt u als belanghebbende opvragen door een e-mail te sturen naar diaconie@woudtsekerk.nl.