info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Pasen: 50 dagen feest!

Pasen is hét grote feest van het christelijk geloof. Daarom is het Paasfeest in de kerk niet beperkt tot 1 dag, maar beslaat het een periode van 50 dagen. Dat is de periode die begint in de Paaswake en duurt tot en met het feest van Pinksteren. Vijftig dagen feest! In protestantse kringen zijn we ons de laatste jaren meer bewust geworden van de plaats van de 40-dagentijd waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus en toeleven naar Pasen. We zijn ons meer bewust geworden van verschillende manieren waarop...

Lees meer

Bij de diensten

Op 5 mei is de volgende doopdienst gepland. In onze kerk dopen we kinderen en volwassenen. We horen het graag als ouders van deze doopgelegenheid gebruik willen maken voor hun kind. Misschien bent u al volwassen, maar nog niet gedoopt. Dan nodig ik u van harte uit om daarover door te komen praten. ‘We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in Zijn dood, zullen wij ook...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondagavond zong het Woudtse Kerkkoor in de dienst, onder leiding van dirigent Gert Jan Hol. We hebben genoten van de prachtige liederen op engelse melodieën die de koorleden vol toewijding ten gehore brachten. We danken God voor mensen die ons voorgaan in het loven van God.  In de dienst lazen we Filippenzen 3:3-14. Het indrukwekkende gedeelte waarin Paulus vertelt over zijn achtergrond waar hij trots op kan zijn. En dat is hij ook geweest. Trots op zijn afkomst, op zijn vroomheid en op zijn ijver. Maar in die ijver besefte hij...

Lees meer

Bij de diensten

Op de derde zondag in de 40-dagen tijd lazen we Lukas 31-34 en 54-62 over Petrus die Jezus verloochent. Hij is Jezus gevolgd vanaf een afstand, tot bij het huis van de hogepriester. Van toeschouwer wordt hij deelnemer. Hij dacht anoniem te blijven, maar wordt herkend. Daar is hij niet tegen opgewassen. Hij zegt drie keer nee: nee, ik ken Hem niet. Petrus, die eerder had uitgeroepen tegen Jezus dat hij zelfs bereid was om gevangenis en dood in te gaan met Hem. Op het moment suprême, struikelt hij, en valt. Dat...

Lees meer

Bij de diensten

Op de tweede zondag in de 40-dagentijd lazen we Lukas 22:39-53: over Jezus in Gethsemané en Zijn gevangenneming. Jezus bidt: ‘Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ Uw wil geschiede: een letterlijk citaat uit het Onze Vader. De wil van God. Daar hebben wij het niet zo op. We hebben er vaak zo weinig mee, dat we het alleen associëren met negatieve uitspraken en gebeurtenissen. Als iemand zich beroept op de wil van God, zijn wij bij voorbaat achterdochtig. Al...

Lees meer

Gebed voor de 40-dagentijd

Liefdevolle God, ik wijd deze 40 dagen aan U, en vraag U: Maak mij duidelijk waar ik aan vast zit; help mij daarvan los te komen. Maak mij duidelijk waar U mij toe roept; help mij om mij daar naartoe te wenden. Laat Uw licht schijnen in de duisternis van onze harten en geef nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe mogelijkheden. Help mij om dichter achter Jezus aan te gaan, om te beseffen dat ik geliefd ben door U en om deze liefde te delen met anderen. Om Jezus wil, amen.

Lees meer

Bij de diensten

Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd stond zowel in de dienst als in de kindernevendienst Lukas 18:18-34 centraal. Het verhaal van de rijke jonge man die bij Jezus komt met zijn levensvraag: ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus wijst hem eerst op de geboden van God over onze relaties met onze naasten. Als hij erop doorgaat zegt Jezus: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt, en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten....

Lees meer

40-dagentijd: vasten

Woensdag is het Aswoensdag. Het begin van de 40-dagentijd. Dit is een tijd waarin we Jezus volgen op weg naar het kruis. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Het is een tijd die door de jaren heen meer voor me is gaan leven. De laatste jaren leren we als protestanten ook meer van onze katholieke broeders en zusters over hoe we deze tijd kunnen invullen. Ik ben zeker niet het goede voorbeeld als het gaat over vasten. Daarom laat ik graag een christelijke stem aan het woord die ons kan inspireren,...

Lees meer

Bij de CJV

De afgelopen week had ik het genoegen om te gast te zijn bij de CJV avond op dinsdag en op donderdag. Wat geweldig dat deze clubs elke week bij elkaar komen in De Rijstuin en zo trouw geleid worden! Op beide avonden kregen de kinderen de gelegenheid mij alle vragen te stellen die zij wilden. Dat was zeer verfrissend; kinderen zijn open en onbevangen.. Verder heb ik de kinderen gevraagd: wat vind je het mooiste verhaal in de Bijbel? Hier hebben ze een kleur/sticker plaat van gemaakt. Het is verrassend wat ze...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen was ik zelf in Kamperland, op familiegrond (Zeeland). Het was goed om zondagavond in De Rijstuin te zijn. We hadden het voorrecht om ds. Emöke van Bolhuis – Szabo weer in ons midden te verwelkomen. Zij leidde de vespersdienst. Hierin stond psalm 30 centraal, en een lezing uit het boek Esther. Het verhaal van Esther heeft de afgelopen weken ook centraal gestaan in de Kindernevendienst. De schrijver van Psalm 30 herinnert de benarde situatie waarin hij verkeerde, en hoe God hem hieruit heeft gered. ‘HEER, U trok mij uit het...

Lees meer