info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de diensten

Het was goed om met elkaar de dienst te beleven afgelopen zondagmorgen, via Kerkomroep en via YouTube. We lazen Psalm 22: 1-14 en Matheus 27: 45-56. Aan het kruis roept Jezus: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’, woorden uit Psalm 22. Het is een schreeuw. Een schreeuw van ontzetting en van verbijstering. Ongelofelijk, hoe kan het… Jezus die Eén is met de Vader; in Hem zien wij God. Hij is de Zoon van God. Hoe kan Hij van God verlaten zijn? Het kan ook een aanklacht zijn naar God: Jezus...

Lees meer

Een week verder

Inmiddels zijn we weer een week verder in deze periode van sociale afstand. En een week verder in de 40-dagentijd richting Golgotha en Pasen. Ons leven speelt zich grotendeels af vanuit ons eigen huis. Voor velen van ons brengt dat de dynamiek mee van ineens veel samen zijn je gezinsleden en proberen om je leven qua werk en school allemaal tegelijkertijd vanuit je huis vorm te geven. Ook voor velen van ons betekent het juist (veel) meer alleen zijn dan we gewend zijn. Hoe dan ook is het een omschakeling en kost het...

Lees meer

Het is wennen…

Wat is ons leven opeens veranderd. We leven in een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt. Van een paar van u hoorde ik, dat het u deed denken aan de oorlog, wat betreft inperking van vrijheden. Tegelijkertijd hoorde ik: nee, toen was het anders, want toen konden we wel naar de kerk. Veel van onze vaste patronen, vaste gewoontes en vaste punten in onze week en in onze dagen, zijn weggevallen. Of in elk geval drastisch anders geworden. Het kost energie, het kost wilskracht en het kost emoties om te wennen aan...

Lees meer

Bij de diensten

En toen hadden we opeens geen diensten op zondag. Wie had aan het begin van het jaar kunnen bevroeden waar we nu staan, in de wereld, in ons land, in ons dorp, in onze gemeente. Toen we rond de jaarwisseling vooruit keken hoe het nieuwe jaar zou worden, heb ik niemand Corona horen noemen, ik kan het me niet herinneren tenminste. En toch, we kunnen niet naar school, worden gevraagd waar mogelijk thuis te werken, sociale afstand te houden en niet samen te komen in grote groepen. En dus houden we nu op...

Lees meer

Bij de bevestigingsdienst

We hebben drie nieuwe diakenen bevestigd. We zijn dankbaar dat zij zich geroepen weten door onze gemeente en door God.  We hebben genoten van de bijdragen van het nieuwe gelegenheidskoor. We hebben genoten, maar vooral: ze zijn ons voorgegaan in het loven van God, we danken Hem!  We lazen Mattheus 26: 1 – 16. Jezus is in het huis van Simon in Bethanië en wordt gezalfd met olie door een vrouw. Ze giet een flesje met zeer kostbare olie helemaal uit over Zijn hoofd: dat is hoogst ongebruikelijk, het is buitensporig en mateloos....

Lees meer

Bij de diensten

In de dienst van 1 maart verwelkomden we het Woudtse kerkkoor o.l.v. Gert Jan Hol. We zijn dankbaar dat dit koor al zoveel jaren de lofzang gaande houdt en ons daarin laat delen! We lazen Jesaja 56: 1-8, Jeremia 7: 1-11 en Mattheus 21: 12-17. Jezus veegt het tempelplein schoon, Hij geneest de blinden en de verlamden, en de kinderen zingen Zijn lof. Jezus veegt de tempel leeg. Er wordt iets uitgejaagd wat er helemaal een plek had maar wat er blijkbaar niet hoort. En Hij vult het met iets anders: de blinden en...

Lees meer

Doopdienst

Wat was het bijzonder en vreugdevol om met elkaar mee te maken: de doopdienst van 9 februari. In deze dienst zijn vijf kinderen gedoopt. Wat mooi om zoveel ‘ja-woorden’ te horen, luid en duidelijk. Ja tegen de doop waarin God een nog zoveel groter ja zegt tegen ons. God de Vader verzekert ons dat Hij ons aanneemt tot Zijn kinderen en erfgenamen; Christus verzekert ons dat Hij al onze zonden afwast, De Geest verzekert ons dat Hij in ons wil wonen zodat wij volgelingen worden van Jezus Christus. De dienst werd extra feestelijk...

Lees meer

Avondmaalsdiensten

Op 2 februari hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. We lazen het gesprek tussen leerlingen van Johannes de Doper en Jezus in Lukas 7: 18-23. In de ochtenddienst lazen we ook uit Lukas 3 over het optreden van Johannes de Doper en hoe hij in de gevangenis terecht kwam.  ’s Avonds lazen we ook twee gedeeltes uit Jesaja die Jezus betrekt in Zijn antwoord aan Johannes: Jesaja 35: 3-6 en Jesaja 61: 1-3.  Namens Johannes de Doper stellen zijn leerlingen aan Jezus de indringende vraag: ‘Bent U degene die komen zou of...

Lees meer

Oecumenische dienst

Het was mooi om zondag de eredienst te vieren samen met onze katholieke broeders en zusters. Het koor AnCor verleende haar medewerking aan deze dienst. Het is zo goed om samen het Woord van God te horen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. Opbouwend om zo de verbondenheid met elkaar te ervaren. Diaken-in-opleiding Ed Doe deed de verkondiging over Marcus 16:14-20 en Handelingen 27:18 – 29:10. Het thema was ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.’ Dat slaat op de ontvangst die Paulus en zijn medereizigers op Malta kregen. Wij worden ook...

Lees meer

Oud en Nieuw

Wat was het goed en mooi om de afgelopen weken als gemeente Advent te beleven, Kerst te vieren en samen te komen rondom het oude en nieuwe jaar. Voor veel mensen een hoogtepunt van het jaar. Tegelijk zijn het ook voor veel mensen moeilijke dagen waarin veel herinneringen en gemis naar boven komen. Hierbij nog een paar gedachten vanuit de Oudejaarspreek, die gelden voor ons allemaal, in wat voor levenssituatie we ons ook bevinden. We lazen Hebreeën 13: 8-16 en 1 Petrus 2: 4-10.  Hebreeën 13 zegt: wij hebben een priester – Jezus....

Lees meer