info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de overstapdienst

Wat een feest was het om met elkaar de overstapdienst te beleven! Mooi om het samen voor te bereiden en de dienst te beleven met zoveel bijdragen van de jongeren uit groep 8. Namens de Kindernevendienst heeft Jannemieke de jongeren ‘uitgezwaaid’ en een rugzak meegegeven met betekenisvolle inhoud.. Namens NextLevel heeft Eefje een ‘overstap’ met ze gedaan in de kerk: we hopen hen allemaal na de vakantie te verwelkomen bij NextLevel ! We lazen met elkaar uit Johannes 4: 1-15 en Johannes 7: 37-39. Over een Samaritaanse vrouw die naar de put gaat...

Lees meer

Bij de dienst van 27 juni (Heilige Doop)

Afgelopen zondag beleefden we een feestelijke dienst. De Heilige Doop is bediend aan Sven. En we mochten weer zingen met de hele gemeente… wat een feest! We lazen Genesis 15 en Marcus 10: 13-16. God openbaart Zich aan Abraham op een heel bijzondere manier. En Abraham reageert met twijfel.Hoe reageert God op de twijfel van Abram? Met een belofte en een teken; op de meest liefdevolle manier. Wat is dat twijfel? Daar zitten 2 kanten aan. De ene kant is: al die vragen die we kunnen hebben over God, en over de Bijbel...

Lees meer

Bij de dienst van 13 juni (Heilig Avondmaal)

Op 13 juni hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. We lazen Genesis 18: 1-15 en Hebreeën 13: 1-8. ‘Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’ Dat lazen we in de Hebreeenbrief. Abraham bood gastvrijheid aan 3 mensen. Het bleken engelen te zijn, ja zelfs God zelf. Daar kwam hij pas achter toen hij ze allang had uitgenodigd. Toen ze allang zijn gast waren. Daarvoor had hij al alles gedaan wat in zijn vermogen lag om ze gastvrij te onthalen. En hij ontving een belofte die...

Lees meer

Pasen

Wat bijzonder om zo met elkaar de Stille Week te beleven en Pasen te vieren. Wat mooi om in de diensten allerlei verschillende mensen weer in de kerk te kunnen begroeten en wat bemoedigend om ook te zien en te weten dat er zoveel mensen thuis de diensten hebben meebeleefd. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van zoveel mensen aan deze diensten. Het is Pasen geworden. In deze werkelijkheid. In onze werkelijkheid. De Heer is waarlijk opgestaan! Maria is in tranen en kijkt naar het graf. Jezus noemt haar bij haar naam. Zoals...

Lees meer

De stille week

Op 29 maart houden we de oecumenische boeteviering als onderdeel van de Stille Week. We lezen Jesaja 42: 1-7 en Johannes 12: 1-11. Jezus is in het huis van Lazarus: daar houdt men een maaltijd van ter ere van Jezus. Martha bedient en Lazarus neemt deel aan de maaltijd. Maria doet iets anders. ‘Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis’ (Joh. 12: 3). Jezus legt uit wat dit betekent: ‘Ze doet...

Lees meer

Een hoopvolle dienst

Wat was het een feest om afgelopen zondag weer met 30 mensen in de kerk te mogen! En er mochten weer twee voorzangers de liederen zingen. Wat hoopvol.. Voor het eerst hebben we de Schriftlezing laten doen door een gemeentelid vanuit huis. Wat fijn dat dat technisch zo mogelijk is. Bijzonder om ook op deze manier te kunnen ervaren dat we in de kerk en thuis met elkaar verbonden zijn en één gemeente zijn. We lazen Ezechiël 34 over de herders en de schapen, en we lazen Johannes 10:11-21 over Jezus die zegt:...

Lees meer

40 dagen tijd

Op 17 februari is het Aswoensdag, het begin van de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus en wat dat betekent voor de wereld en voor ons. We hebben het wel eens over het gebruik van iets minder of niet doen in deze periode: minder chocola, minder alcohol, soberder leven. En natuurlijk kan dat heilzaam zijn. Ik hoorde pas iemand zeggen: we leven in een tijd waarin we onszelf al zoveel moeten ontzeggen, moeten we daar dan in de deze 40-dagentijd nog een schepje bovenop doen? We kunnen het...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondag lazen we Johannes 4:1-30: Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw. Jezus laat merken wie Hij is. En Hij laat merken dat Hij ook weet wie zij is. Hij vraagt naar haar man. Ze zegt dat ze die niet heeft. ‘Je hebt gelijk als je zegt dat je geen man hebt. Je hebt vijf mannen gehad en degene die je nu hebt is je man niet. wat je zegt is waar’ John. 4: 17-18). Hij  veroordeelt haar niet voor haar verleden of voor hoe haar leven geworden is. Hij bevestigt haar in het...

Lees meer

Bij de avondmaalsviering

Afgelopen zondag vierden we samen het Heilig Avondmaal: samen met iedereen thuis. Vanwege het weer waren we uitgeweken naar De Rijstuin. Met dank aan allen die dat mogelijk maakten! We lazen het verhaal uit Marcus 2: 23-28 over aren plukken op de sabbath, en het verhaal dat even eerder in datzelfde hoofdstuk staat: Jezus wordt uitgenodigd om bij Levi, de tollenaar te gaan eten. Daar eet Hij met tollenaars en zondaars. De farizeese schriftgeleerden nemen Hem dat kwalijk. Jezus zegt: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; Ik ben niet gekomen...

Lees meer

Bij de oecumenische diensten

Het afgelopen weekend hebben we de oecumenische diensten met elkaar gehouden. Onze katholieke broeders en zusters gebruiken hiervoor het woord ‘vieren’. Een woord dat ik meer gewend ben in combinatie met de grote feesten: we vieren Kerst, we vieren Pasen, we vieren Pinksteren. En in combinatie met het Heilig Avondmaal dat we vieren. Het woord ‘vieren’ gebruiken voor alle diensten ben ik niet zo gewend, maar het bleef wel bij mij haken, juist ook afgelopen weekend. We hebben de diensten samen ‘gevierd’, met aangescherpte regels. Wat betekent dat we in de Woudtse Kerk...

Lees meer