Uit de pastorie


Bij de bevestigingsdienst

We hebben drie nieuwe diakenen bevestigd. We zijn dankbaar dat zij zich geroepen weten door onze gemeente en door God.  We hebben genoten van de bijdragen van het nieuwe gelegenheidskoor. We hebben genoten, maar vooral: ze zijn ons voorgegaan in het loven van God, we danken Hem!  We lazen Mattheus 26: 1 – 16. Jezus is in het huis van Simon in Bethanië en wordt gezalfd met olie door een vrouw. Ze giet een flesje met zeer kostbare olie helemaal uit over Zijn hoofd: dat is hoogst ongebruikelijk, het is buitensporig en mateloos....

Lees meer

Bij de diensten

In de dienst van 1 maart verwelkomden we het Woudtse kerkkoor o.l.v. Gert Jan Hol. We zijn dankbaar dat dit koor al zoveel jaren de lofzang gaande houdt en ons daarin laat delen! We lazen Jesaja 56: 1-8, Jeremia 7: 1-11 en Mattheus 21: 12-17. Jezus veegt het tempelplein schoon, Hij geneest de blinden en de verlamden, en de kinderen zingen Zijn lof. Jezus veegt de tempel leeg. Er wordt iets uitgejaagd wat er helemaal een plek had maar wat er blijkbaar niet hoort. En Hij vult het met iets anders: de blinden en...

Lees meer

Doopdienst

Wat was het bijzonder en vreugdevol om met elkaar mee te maken: de doopdienst van 9 februari. In deze dienst zijn vijf kinderen gedoopt. Wat mooi om zoveel ‘ja-woorden’ te horen, luid en duidelijk. Ja tegen de doop waarin God een nog zoveel groter ja zegt tegen ons. God de Vader verzekert ons dat Hij ons aanneemt tot Zijn kinderen en erfgenamen; Christus verzekert ons dat Hij al onze zonden afwast, De Geest verzekert ons dat Hij in ons wil wonen zodat wij volgelingen worden van Jezus Christus. De dienst werd extra feestelijk...

Lees meer

Avondmaalsdiensten

Op 2 februari hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. We lazen het gesprek tussen leerlingen van Johannes de Doper en Jezus in Lukas 7: 18-23. In de ochtenddienst lazen we ook uit Lukas 3 over het optreden van Johannes de Doper en hoe hij in de gevangenis terecht kwam.  ’s Avonds lazen we ook twee gedeeltes uit Jesaja die Jezus betrekt in Zijn antwoord aan Johannes: Jesaja 35: 3-6 en Jesaja 61: 1-3.  Namens Johannes de Doper stellen zijn leerlingen aan Jezus de indringende vraag: ‘Bent U degene die komen zou of...

Lees meer

Oecumenische dienst

Het was mooi om zondag de eredienst te vieren samen met onze katholieke broeders en zusters. Het koor AnCor verleende haar medewerking aan deze dienst. Het is zo goed om samen het Woord van God te horen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. Opbouwend om zo de verbondenheid met elkaar te ervaren. Diaken-in-opleiding Ed Doe deed de verkondiging over Marcus 16:14-20 en Handelingen 27:18 – 29:10. Het thema was ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.’ Dat slaat op de ontvangst die Paulus en zijn medereizigers op Malta kregen. Wij worden ook...

Lees meer

Oud en Nieuw

Wat was het goed en mooi om de afgelopen weken als gemeente Advent te beleven, Kerst te vieren en samen te komen rondom het oude en nieuwe jaar. Voor veel mensen een hoogtepunt van het jaar. Tegelijk zijn het ook voor veel mensen moeilijke dagen waarin veel herinneringen en gemis naar boven komen. Hierbij nog een paar gedachten vanuit de Oudejaarspreek, die gelden voor ons allemaal, in wat voor levenssituatie we ons ook bevinden. We lazen Hebreeën 13: 8-16 en 1 Petrus 2: 4-10.  Hebreeën 13 zegt: wij hebben een priester – Jezus....

Lees meer

Belijdenisdienst

Wat was het een bijzondere dienst op 15 december: de dienst waarin Raf en Thijs belijdenis hebben gedaan van hun geloof. We zijn dankbaar! Beide moeders deden een schriftlezing: de Adventspsalm 24 en Mattheus 14:22-36. Marcel Bremer feliciteerde hen namens de kerkenraad en Aartjan en Renate spraken hen toe namens Level Up. In de preek ging het over het verhaal uit Mattheus: Jezus die loopt over het water en Petrus die uit de boot stapt en Hem tegemoet gaat. Hierin is Petrus een voorbeeld van geloof. Door uit de boot te stappen en...

Lees meer

Advent en Kerst 2019

We reizen samen door de tijd. Als we jonger zijn dan lijkt die reis eindeloos lang te duren; soms willen we wel dat het wat sneller gaat. Als we inmiddels iets langer op weg zijn, voelt het alsof we steeds sneller reizen. Al is dat misschien aan de buitenkant niet zo te zien: als we jonger zijn verplaatsen we ons over het algemeen sneller dan als we wat ouder zijn. En toch. Onze reis gaat steeds sneller, zo lijkt het. Voor onze reis door 2019 betekent het dat we inmiddels leven in Advent....

Lees meer

Gedachtenisdienst

Op 24 november hebben we de mensen uit ons midden herdacht die het afgelopen jaar overleden zijn. Een dienst waarin veel naar boven komt: herinneringen, verdriet, gemis en ook dankbaarheid.  Het is goed om dit juist samen te beleven en samen ons verdriet bij God te brengen en bij Hem troost te ontvangen. We lazen Romeinen 8:31-39 en 1 Korinthe 15: 50-58.  Als de Bijbel spreekt over de mens, is dat op een manier die de eenheid van de mens benadrukt: we zijn niet een ziel in een omhulsel. Ja, onze ziel doet ertoe, en...

Lees meer

Bij de diensten: Avondmaal

Op 17 november vierden we het Heilig Avondmaal. We lazen uit Exodus 3:1-15, over God die Zich openbaart aan Mozes. Over Gods stem die klinkt vanuit de brandende doornstruik die niet verteert.  God openbaart Zich aan Mozes. En hoe staat Mozes hier voor Hem? Niet op zijn paasbest. Mozes staat voor God met de modder aan zijn schoenen. Met het stof in zijn haren. Met het vuil aan zijn handen. In zekere zin is dat ook hoe wij naar de kerk komen. Als het goed is, komen we hier met meer van onze...

Lees meer