info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Gebed voor de 40-dagentijd

Liefdevolle God, ik wijd deze 40 dagen aan U, en vraag U: Maak mij duidelijk waar ik aan vast zit; help mij daarvan los te komen. Maak mij duidelijk waar U mij toe roept; help mij om mij daar naartoe te wenden. Laat Uw licht schijnen in de duisternis van onze harten en geef nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe mogelijkheden. Help mij om dichter achter Jezus aan te gaan, om te beseffen dat ik geliefd ben door U en om deze liefde te delen met anderen. Om Jezus wil, amen.

Lees meer

Bij de diensten

Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd stond zowel in de dienst als in de kindernevendienst Lukas 18:18-34 centraal. Het verhaal van de rijke jonge man die bij Jezus komt met zijn levensvraag: ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus wijst hem eerst op de geboden van God over onze relaties met onze naasten. Als hij erop doorgaat zegt Jezus: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt, en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten....

Lees meer

40-dagentijd: vasten

Woensdag is het Aswoensdag. Het begin van de 40-dagentijd. Dit is een tijd waarin we Jezus volgen op weg naar het kruis. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Het is een tijd die door de jaren heen meer voor me is gaan leven. De laatste jaren leren we als protestanten ook meer van onze katholieke broeders en zusters over hoe we deze tijd kunnen invullen. Ik ben zeker niet het goede voorbeeld als het gaat over vasten. Daarom laat ik graag een christelijke stem aan het woord die ons kan inspireren,...

Lees meer

Bij de CJV

De afgelopen week had ik het genoegen om te gast te zijn bij de CJV avond op dinsdag en op donderdag. Wat geweldig dat deze clubs elke week bij elkaar komen in De Rijstuin en zo trouw geleid worden! Op beide avonden kregen de kinderen de gelegenheid mij alle vragen te stellen die zij wilden. Dat was zeer verfrissend; kinderen zijn open en onbevangen.. Verder heb ik de kinderen gevraagd: wat vind je het mooiste verhaal in de Bijbel? Hier hebben ze een kleur/sticker plaat van gemaakt. Het is verrassend wat ze...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen was ik zelf in Kamperland, op familiegrond (Zeeland). Het was goed om zondagavond in De Rijstuin te zijn. We hadden het voorrecht om ds. Emöke van Bolhuis – Szabo weer in ons midden te verwelkomen. Zij leidde de vespersdienst. Hierin stond psalm 30 centraal, en een lezing uit het boek Esther. Het verhaal van Esther heeft de afgelopen weken ook centraal gestaan in de Kindernevendienst. De schrijver van Psalm 30 herinnert de benarde situatie waarin hij verkeerde, en hoe God hem hieruit heeft gered. ‘HEER, U trok mij uit het...

Lees meer

Bij de diensten

Het was een memorable zondag… In de ochtenddienst hebben we stil gestaan bij een bijzonder gebeuren: onze organist Albert Moerman is al 50 jaar aan onze gemeente verbonden als organist. Dit is een mijlpaal waar we als kerkenraad en gemeente bijzonder dankbaar voor zijn. Wat mooi om hier tijdens en na de dienst samen bij stil te staan. We danken Albert voor 50 jaar prachtig orgelspel, trouwe inzet en toewijding aan onze gemeente. En toewijding om de lofzang aan God gaande te houden op deze plek. We danken Albert voor al deze jaren;...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondag was een feestelijke dienst: de Heilige Doop is bediend aan Samuel. We begonnen we de dienst met het zingen van psalm 100. Een uitbundig loflied aan God. We hebben van harte meegezongen. Vanaf de plek waar ik stond zag ik ondertussen de uitbundigheid van zijn zusje: met haar nichtje danste ze voorin de kerk op de klanken van de muziek. Kinderen laten ons zien wat het is om God te loven, en hoe dat op verschillende manieren kan..  We lazen Romeinen 6:1-14. Daarin geeft Paulus onderwijs over de doop. ‘We...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondag hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. We lazen over de gaven van de Geest die gegeven zijn aan iedereen in de gemeente, ten bate van de gemeente. We zijn aan elkaar gegeven, we hebben elkaar nodig. We ontvangen de gaven van de Geest, wanneer we ze inzetten dienen we Jezus onze Heer, en het is God die het allemaal in beweging zet. De Geest deelt gaven uit aan de gemeente. We hebben niet allemaal alle gaven. Ze zijn verspreid over ons allen. We hebben zelf niet genoeg wijsheid, we...

Lees meer

Bij de diensten

We hopen het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren op 3 februari. We volgen het leesrooster en lezen in beide diensten uit 1 Korinthe 12. Samen zijn we het lichaam van Christus. We zijn gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We hebben elkaar nodig en zijn met elkaar verbonden, door Christus. Nog veel meer dan we beseffen. Samen worden we geroepen, en samen zitten we aan Zijn tafel. Hoe dichter we bij Christus komen, hoe meer we ook beseffen dat wij tekort schieten. Mocht er iets zijn dat u /...

Lees meer

Bij de diensten

Het was goed om samen de oecumenische dienst te houden en de onderlinge verbondenheid als christenen te ervaren. Mooi dat we met zovelen samen waren. Het thema was ‘Oprecht zijn’. In de preek stonden we stil bij het stukje uit de Bergrede dat gaat over de eed. ‘Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: ‘Leg geen valse eed af, voor de HEER gedane beloften moeten worden ingelost. En Ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren (….) Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je...

Lees meer